آدرس پستی کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
 
پست الکترونیک email 
مرکز تلفن ستاد دانشگاه :  083-38358258
083-38358239
083-38358943