کارگاههای برگزار شده ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

فایل کارگاه

1.

ترجمان دانش و نگارش پیام پژوهشی

Knowledge Translation of Research Finding

دکتر رویا صفری

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1402/06/11

معاونت تحقیقات و فناوری

 

2.

کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی

دکتر فریده اکبرزاده

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1402/07/22

معاونت تحقیقات و فناوری

3

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیأت علمی بالینی

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی

1402/09/14

معاونت تحقیقات و فناوری

4

کارگاه سامانه علم سنجی و تکمیل پروفایل

دکتر آرام رضایی

اعضای هیأت علمی

1402/09/18

معاونت تحقیقات و فناوری

5

سامانه های نظام نوپا

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1402/12/12

معاونت تحقیقات و فناوری

 

کارگاههای برگزار شده ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲

ردیف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

اسامی مدرسین

برگزار کننده

۱.

2/1402/3

دکتر علیرضا عبدی

معاونت تحقیقات وفناوری

۲.

۱۴۰۲/4/5

اصول مقاله نویسی مقدماتی

دکتر منصور رضایی، دکتر فاطمه حیدر پور، دکترعلیرضاعبدی

معاونت تحقیقات وفناوری

۳.

1402/4/20

آموزش رفرنس نویسی

دکتر شهاب رضائیان

معاونت تحقیقات وفناوری

۴.

27/1402/4

دکتر فاطمه رجعتی

معاونت تحقیقات وفناوری

۵.

1402/5/14

علم سنجی و تکمیل پرو فایل

دکتر آرام رضایی

معاونت تحقیقات وفناوری

۶.

1402/5/16

اصول مقاله نویسی پیشرفته انگلیسی

دکتر محمد حسین فرزایی، دکتر علیرضا خاتونی

معاونت تحقیقات وفناوری

کارگاههای برگزار شده ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1.

جستجوی پیشرفته منابع اطلاعاتی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1401/08/09

معاونت تحقیقات و فناوری

2.

پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی Scopus, Web of Science

خانم دکتر فاطمه خسروی

خانم حدیث وحیدی فر

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1401/08/14

معاونت تحقیقات و فناوری

3.

سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

خانم دکتر رویا صفری - آقای دکتر یحیی سلیمی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/08/24-23

معاونت تحقیقات و فناوری

4.

روش تحقیق1و2

خانم دکتر فاطمه حیدرپور - آقای دکتر غلامرضا عبدلی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/08/4-3

معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاههای برگزار شده ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1.

سامانه نوپا

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/01/22

معاونت تحقیقات و فناوری

2.

Scopus و web of science

مهندس فریده تکلو-دکتر فاطمه خسروی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1401/02/10

معاونت تحقیقات و فناوری

      3.

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1401/03/02

معاونت تحقیقات و فناوری

4.

روش تحقیق کیفی

دکتر علیرضا عبدی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/03/21

معاونت تحقیقات و فناوری

     5.

علم سنجی و تکمیل پروفایل

دکتر آرام رضایی-خانم ندا نوابی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1401/04/11

معاونت تحقیقات و فناوری

6.

اصول مقاله نویسی- مقدماتی

دکتر علیرضا عبدی-دکتر منصور رضایی-دکتر فاطمه حیدر پور

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/05/22

معاونت تحقیقات و فناوری

  7.

اصول مقاله نویسی- پیشرفته(انگلیسی)

دکتر محمد حسین فرزایی-دکتر علیرضا خاتونی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1401/05/24

معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاه‌های برگزار شده ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰

لیست کارگاه های برگزار شده6ماهه دوم سال 1400ردیف


عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1.

Cochraneو web of science

دکتر فرامرز قره گوزلو، دکتر رویا صفری فرامانی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1400/07/21

معاونت تحقیقات و فناوری

2.

ScienceDirect, Proquest, Scopus

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1400/07/24

معاونت تحقیقات و فناوری

3.

سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

دکتر یحیی سلیمی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1400/08/18

معاونت تحقیقات و فناوری

4.

Direct Science Proquest,John wiley

خانم فریده اکبرزاده

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1400/09/8

معاونت تحقیقات و فناوری

5.

روش تحقیق کمی

فاطمه حیدرپور، گلرخ عظیمی، غلامرضا عبدلی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1400/10/25

معاونت تحقیقات و فناوری

6.

کارگاه سامانه علم سنجی و تکمیل پروفایل

دکتر آرام رضایی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1400/11/4

معاونت تحقیقات و فناوری

7.

آشنایی با سامانه مشابهت یاب

دکتر پیام کبیری

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1400/12/18

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه‌های برگزار شده ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰

لیست کارگاه های برگزار شده6ماهه اول سال 1400

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1.

Scopusو web of science

مهندس فریده تکلو

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

13/2/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

2.

آموزش رفرنس نویسی

دکتریحیی سلیمی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

28/4/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

      3.

سامانه نوپا

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

4/5/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

4.

اصول مقاله نویسی مقدماتی

دکتر منصوررضایی-دکتر کامران منصوری-دکتر علیرضا عبدی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

23/5/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

     5.

پایگاه داروییReaxys

دکتر هادی ادیبی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1/6/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

6.

چگونه مقاله منتشرکنیم(انتخاب مجلات معتبر و سابمیت مقالات)

دکتر محمد حسین فرزایی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

8/6/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

  7.

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

مهندس فریده تکلو

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

29/6/1400

معاونت تحقیقات و فناوری