کارگاههای برگزار شده 6 ماهه دوم سال 1401

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1.

جستجوی پیشرفته منابع اطلاعاتی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1401/08/09

معاونت تحقیقات و فناوری

2.

پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی Scopus, Web of Science

خانم دکتر فاطمه خسروی

خانم حدیث وحیدی فر

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1401/08/14

معاونت تحقیقات و فناوری

3.

سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

خانم دکتر رویا صفری - آقای دکتر یحیی سلیمی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/08/24-23

معاونت تحقیقات و فناوری

4.

روش تحقیق1و2

خانم دکتر فاطمه حیدرپور - آقای دکتر غلامرضا عبدلی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/08/4-3

معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاههای برگزار شده 6 ماهه اول سال 1401

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1.

سامانه نوپا

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/01/22

معاونت تحقیقات و فناوری

2.

Scopus و web of science

مهندس فریده تکلو-دکتر فاطمه خسروی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1401/02/10

معاونت تحقیقات و فناوری

      3.

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1401/03/02

معاونت تحقیقات و فناوری

4.

روش تحقیق کیفی

دکتر علیرضا عبدی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/03/21

معاونت تحقیقات و فناوری

     5.

علم سنجی و تکمیل پروفایل

دکتر آرام رضایی-خانم ندا نوابی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1401/04/11

معاونت تحقیقات و فناوری

6.

اصول مقاله نویسی- مقدماتی

دکتر علیرضا عبدی-دکتر منصور رضایی-دکتر فاطمه حیدر پور

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1401/05/22

معاونت تحقیقات و فناوری

  7.

اصول مقاله نویسی- پیشرفته(انگلیسی)

دکتر محمد حسین فرزایی-دکتر علیرضا خاتونی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1401/05/24

معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاه‌های برگزار شده 6 ماهه دوم سال 1400

لیست کارگاه های برگزار شده6ماهه دوم سال 1400ردیف


عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1.

Cochraneو web of science

دکتر فرامرز قره گوزلو، دکتر رویا صفری فرامانی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1400/07/21

معاونت تحقیقات و فناوری

2.

ScienceDirect, Proquest, Scopus

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1400/07/24

معاونت تحقیقات و فناوری

3.

سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

دکتر یحیی سلیمی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1400/08/18

معاونت تحقیقات و فناوری

4.

Direct Science Proquest,John wiley

خانم فریده اکبرزاده

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1400/09/8

معاونت تحقیقات و فناوری

5.

روش تحقیق کمی

فاطمه حیدرپور، گلرخ عظیمی، غلامرضا عبدلی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1400/10/25

معاونت تحقیقات و فناوری

6.

کارگاه سامانه علم سنجی و تکمیل پروفایل

دکتر آرام رضایی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

1400/11/4

معاونت تحقیقات و فناوری

7.

آشنایی با سامانه مشابهت یاب

دکتر پیام کبیری

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

1400/12/18

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه‌های برگزار شده 6 ماهه اول سال 1400

لیست کارگاه های برگزار شده6ماهه اول سال 1400

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1.

Scopusو web of science

مهندس فریده تکلو

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

13/2/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

2.

آموزش رفرنس نویسی

دکتریحیی سلیمی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

28/4/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

      3.

سامانه نوپا

دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

4/5/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

4.

اصول مقاله نویسی مقدماتی

دکتر منصوررضایی-دکتر کامران منصوری-دکتر علیرضا عبدی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

23/5/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

     5.

پایگاه داروییReaxys

دکتر هادی ادیبی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

1/6/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

6.

چگونه مقاله منتشرکنیم(انتخاب مجلات معتبر و سابمیت مقالات)

دکتر محمد حسین فرزایی

اعضای هیات علمی- دانشجویان

8/6/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

  7.

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

مهندس فریده تکلو

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

29/6/1400

معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاه‌های برگزار شده شش ماهه اول سال 99

  • برای دانلود فیلم هر یک از کارگاه‌های آموزشی اینجا کلیک نمایید.

کارگاه‌های برگزار شده شش ماهه اول سال 99

تاریخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

فیلم آموزشی

۲۴/3/99

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیات علمی

دکتر هادی ادیبی

فیلم آموزشی

26/3/99

علم سنجی

اعضای هیات علمی

دکتر آرام رضایی

فیلم آموزشی

8/4/99

پایگاه اطلاعاتی استنادی

scopus - web of science

اعضای هیات علمی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده تکلو

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشیpart2

25/4/99

وبینار آموزشی Scopus

اعضای هیات علمی

نماینده ناشر الزویر

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

فیلم آموزشی part3

5/5/99

وبینار آموزشیMendeley

اعضای هیات علمی

نماینده ناشر الزویر

فیلم آموزشی

11/5/99

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم الهام تندیشه-خانم حدیث رحیمی

فیلم آموزشی

19/5/99

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیات علمی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

15/6/99

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیات علمی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

فیلم آموزشی

24/6/99

کارگاه علم سنجی

اعضای هیات علمی

آقای دکتر آرام رضایی

- خانم ندا نوابی

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

کارگاه‌های برگزار شده شش ماهه دوم سال 99

  • برای دانلود فیلم هر یک از کارگاه‌های آموزشی اینجا کلیک نمایید.

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

فیلم آموزشی

1.

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

6/7/99

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

      2.

پایگاه اطلاعاتی استنادیScopus-Web of Science

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

13/7/99

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

3.

پایگاه های اطلاعاتیبالینیup to date-clinicalkey

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

19/7/99

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

4.

کارگاه علم سنجی

آقای دکتر آرام رضایی- خانم ندانوابی

اعضای هیأت علمی

19/8/99

فیلم آموزشیPart 1 

فیلم آموزشی Part 2

5.

سامانه های نوپا

خانم دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

2/9/99

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

6.

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

14/10/99

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

7.

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

۱۱/۵/۹۹

فیلم آموزشی

8.

پایگاه داروییReaxys

آقای دکتر هادی ادیبی

اعضای هیأت علمی- دانشجویان

11/۱1/99

فیلم آموزشی

9.

کارگاه علم سنجی

آقای دکتر آرام رضایی- خانم ندانوابی

اعضای هیأت علمی

13/11/99

  فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

فیلم آموزشی part3

کارگاه های برگزار شده شش ماهه دوم ۹۸

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

- خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

9/7/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2

پایگاه اطلاعاتی استنادی

web of sciences

scopus

دکتر فرامز قره گوزلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

16/7/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

3

پایگاه های اطلاعاتی بالینی

Clinicalkey-Up to date

خانم فریده تکلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران

23/7/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

4

پایگاه های اطلاعاتی

Science direct- Proquest-John Wiley

خانم فریده اکبرزاده

خانم پروین جهانگیری

دستیاران دانشجویان

تحصیلات تکمیلی

30/7/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

5

پایگاه های اطلاعاتی

Ovid-Embase

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

21/8/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

6

سامانه های نوپا

دکتر آرام رضایی-خانم ندانوابی

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

12/09/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

7

پایگاه های اطلاعاتی بالینی

Clinicalkey-Up to date

خانم فریده تکلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران

24/10/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

کارگاه های برگزار شده سه ماه دوم سال 98

کارگاه های برگزار شده سه ماه دوم سال 98

1.

پایگاه های اطلاعاتی استنادی

web of sciences-scopus

آقای دکتر فرامرز قره گوزلو-خانم فریده تکلو

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

05/04/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2.

پایگاه های اطلاعاتی بالینی clinical key-scopus

خانم فریده تکلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

12/04/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

3.

پایگاه های اطلاعاتی

john wiley-science direct-proquest

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

19/04/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

4.

پایگاه های اطلاعاتی

ovid -embase

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

26/04/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

5.

سامانه های نظام نوپا-پروفایلهای علم سنجی اعضای هیأت علمی و تکمیل آنها

آقای دکتر آرام رضایی

خانم ندانوابی

اعضای هیات علمی

09/05/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

6.

پایگاههای اطلاعاتی فارسی منبع یاب

خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

16/05/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

7.

پایگاه اطلاعاتی شیمی داروییReaxys

آقای دکتر هادی ادیبی

کلیه دانشجویان

06/06/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

کارگاه های برگزار شده سه ماه اول سال 98

«کارگاه های برگزار شده سه ماه اول سال 98»

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1

پایگاه اطلاعاتی بالینی clinical key- uptoDate

خانم فریده تکلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران

14/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2

پایگاه اطلاعاتی استنادی

web of sciences

scopus

دکتر فرامز قره گوزلو

خانم فریده تکلو

دستیاران

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

17/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

3

پایگاه اطلاعاتی ovid- Embase

خانم پروین جهانگیری

خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

24/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

4

پایگاه اطلاعات شیمی دارویی Reaxys

دکتر هادی ادیبی

کلیه دانشجویان

31/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

5

کتابخانه دیجیتال حنان Cochrane library

گروه اپیدمیولوژی

خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

21/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

6

سامانه های نوپا

دکتر آرام رضایی

دستیاران اعضای هیات علمی

7/03/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

7

پروفایل های علم سنجی و تکمیل آنها

خانم پروین باقری

اعضای هیات علمی

26/03/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی