دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شاخص‌های جدید علم سنجی