مسئول علم سنجی: دکتر آرام رضایی 09144031709

کارشناس مسئول علم سنجی:ندا نوابی 09185594261

شماره تماس اداره علم سنجی: 08338361058