مسئول علم سنجی: دکتر آرام رضایی 09144031709

کارشناس مسئول علم سنجی: ندا نوابی

شماره تماس اداره علم سنجی: 08338361058