دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی

  اهداف علم‌سنجی

        1. بررسی علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه جهت شناخت عوامل موثر بر آن و مقایسه با دیگر دانشگاه های علوم پزشکی همتراز  

        2. بررسی شاخص h دانشگاه و شناسایی مقالاتی که افزایش تعداد استناد به آنها منجر به افزایش شاخص دانشگاه خواهد شد

        3. شناسایی و معرفی مقالات پر استناد دانشگاه و مطالعه و معرفی عوامل موثر بر استنادات به مقالات

         4. اطلاع رسانی در خصوص پیشرفت های علوم پزشکی در ایران بر اساس شاخص های علم سنجی

        5. بررسی و اطلاع رسانی در خصوص تنوع در آدرس دهی مقالات و نظارت بر آدرس یکسان و استاندارد در تولیدات علمی دانشگاه

         6. اطلاع رسانی در خصوص پیشرفت های دانشگاه بر اساس شاخص های علم سنجی 

        7.تعریف امتیازات علم سنجی برای اساتید و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد برتر

8. ارائه گزارشات مستند از وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه و نیز معرفی محققان برتر و دارای رشد چشم گیر به واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تشویق و معرفی در سطح ملی 

9. شناخت عوامل موثر بر برونداد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه با هدف ارائه راهکارهای لازم در جهت بهبود برونداد پژوهشی و رفع مشکلات و موانع موجود

10. تهیه گزارش به صورت مستمر از وضعیت جاری ، میزان رشد و عوامل موثر بر برونداد پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه

شرح وظایف علم سنجی

1.نظارت و سرپرستی برامور واحد علم سنجی

2. نظارت بر پورتال علم سنجی 

3. اطلاع رسانی اخبارعلم سنجی

4. تهیه گزارشهای دوره ای ، برگزاری کارگاهها و اعتبار سنجی مجلات

5. تهیه گزارش مقالات پراستناد

6. تدوین و پایش برنامه عملیاتی واحد علم سنجی

7.مدیریت و تکمیل سامانه علم سنجی دانشگاه