کارگاه های برگزار شده شش ماهه دوم ۹۸

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1

   کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

- خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

9/7/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2

پایگاه اطلاعاتی استنادی

web of sciences

scopus

دکتر فرامز قره گوزلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

16/7/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

3

پایگاه های اطلاعاتی بالینی        

Clinicalkey-Up to date

خانم فریده تکلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران

23/7/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

4

پایگاه های اطلاعاتی         

Science direct- Proquest-John Wiley

خانم فریده اکبرزاده

خانم پروین جهانگیری

  دستیاران دانشجویان

  تحصیلات تکمیلی

30/7/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

5

پایگاه های اطلاعاتی           

Ovid-Embase

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

21/8/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

6

سامانه های نوپا

دکتر آرام رضایی-خانم ندانوابی

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

12/09/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

7

پایگاه های اطلاعاتی بالینی        

Clinicalkey-Up to date

خانم فریده تکلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران

24/10/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

کارگاه های برگزار شده سه ماه دوم سال 98

کارگاه های برگزار شده سه ماه دوم سال 98

1.

پایگاه های اطلاعاتی استنادی

web of sciences-scopus

آقای دکتر فرامرز قره گوزلو-خانم فریده تکلو

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

05/04/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2.

پایگاه های اطلاعاتی بالینی clinical key-scopus

خانم فریده تکلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

12/04/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

3.

پایگاه های اطلاعاتی

john wiley-science direct-proquest

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

19/04/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

4.

پایگاه های اطلاعاتی

ovid -embase

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

26/04/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

5.

سامانه های نظام نوپا-پروفایلهای علم سنجی اعضای هیأت علمی و تکمیل آنها

آقای دکتر آرام رضایی

خانم ندانوابی

اعضای هیات علمی

09/05/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

6.

پایگاههای اطلاعاتی فارسی منبع یاب

خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

16/05/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

7.

پایگاه اطلاعاتی شیمی داروییReaxys

آقای دکتر هادی ادیبی

کلیه دانشجویان

06/06/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

کارگاه های برگزار شده سه ماه اول سال 98

«کارگاه های برگزار شده سه ماه اول سال 98»

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1

پایگاه اطلاعاتی بالینی clinical key- uptoDate

خانم فریده تکلو

خانم فریده اکبرزاده

دستیاران

14/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2

پایگاه اطلاعاتی استنادی

web of sciences

scopus

دکتر فرامز قره گوزلو

خانم فریده تکلو

دستیاران

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

17/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

3

پایگاه اطلاعاتی ovid- Embase

خانم پروین جهانگیری

خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

24/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

4

پایگاه اطلاعات شیمی دارویی Reaxys

دکتر هادی ادیبی

کلیه دانشجویان

31/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

5

کتابخانه دیجیتال حنان Cochrane library

گروه اپیدمیولوژی

خانم الهام تندیشه

کلیه دانشجویان

21/02/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

6

سامانه های نوپا

دکتر آرام رضایی

دستیاران اعضای هیات علمی

7/03/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

7

پروفایل های علم سنجی و تکمیل آنها

خانم پروین باقری

اعضای هیات علمی

26/03/98

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

سه ماهه چهارم ۹۷

ردیف

عنوان

مدرس

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1.    

آشنایی با سامانه های نوپا

سرکار خانم دکتر رجعتی

اعضای هیأت علمی

97/11/9

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

2.    

کارگاه Scopus

سرکار خانم دکتر رجعتی

اساتید و رزیدنت‌ها

97/12/14

م.آ.د فارابی

3.    

جستجوی منابع الکترونیک

جناب آقای دکتر خاتونی جناب آقای دکتر ورمیرا

اعضای هیأت علمی

97/12/20

ورک شاپ کتابخانه مرکزی

سه ماهه سوم ۹۷

ردیف

تاریخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرس

مکان برگزاری

وضعیت

۱

30/7/97

جستجوی منابع الکترونیکی

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر رجعتی، دکتر خاتونی، دکتر ورمیرا

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۲

14/8/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

دانشکده پزشکی

برگزارشد

۳

15/8/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

دانشکده پزشکی

برگزارشد

۴

28/8/97

پروپوزال نویسی

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر رجعتی،

دکتر سالاری، دکترمرادی نظر

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۵

19/9/97

اصول طراحی پرسشنامه

هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر جلالی، دکتر رضایی، دکتر رجعتی

کتابخانه مرکزی

برگزارشد

۶

25/9/97

ورود به سامانه علم سنجی و ویرایش پروفایل

هیات علمی

دکتر رضایی- خانم باقری

کتابخانه مرکزی

برگزارشد