تماس با مسئول بخش علم سنجی

دکتر آرام رضایی (دکترای شیمی آلی)

دکتر رضایی

همراه: 09144031709

تلفن: 08338361058

آدرس ایمیل: aram.rezaei@kums.ac.ir

 

تماس با کارشناس مسئول واحد علم سنجی

ندا نوابی

 

تلفن: 38361058

فاکس : 38357778

آدرس ایمیل : sci@kums.ac.ir

آدرس: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی محوطه بیمارستان طالقانی کتابخانه مرکزی پایگاه عرضه اطلاعات

صندوق پستی: 1619-67145

کدپستی: 73159 - 67146