اخبار

 • قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی جهت تکمیل و بروزرسانی پروفایل علمی خود در سامانه علم سنجی اقدام نمایید.
  قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی جهت تکمیل و بروزرسانی پروفایل علمی خود در سامانه علم سنجی اقدام نمایید.
 • لیست اعضای هیات علمی که در مجلات با ضریب تاثیر بالاتر از ۵ مقاله چاپ کرده ‌اند.
  لیست اعضای هیات علمی که در مجلات با ضریب تاثیر بالاتر از ۵ مقاله چاپ کرده ‌اند.
  لیست اعضای هیات علمی که در مجلات با ضریب تاثیر بالاتر از ۵ مقاله چاپ کرده ‌اند.
  ​معاون تحقیقات و فناوری اعضای هیات علمی دارای مقالات با ضریب تاثیر IF وبالاتر از 5 ورتبه یک کشوری h-index را اعلام کرد.
 • نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس
  نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس
  نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس
  ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی Webometrics در ﺟﻮﻻی ﺳﺎل 2018 ﻣﯿﻼدی و...
Loading