آدرس: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی محوطه بیمارستان طالقانی کتابخانه مرکزی پایگاه عرضه اطلاعات

تلفن تماس: 38361058-083

آدرس پست الکترونیک: sci@kums.ac.ir